Napoleão Bonaparte

Mahatma Gandhi

John F. Kennedy

Juscelino Kubitschek